Difference Between Kerala and Punjab. [10] ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ പ്രദേശത്തെ കൂടുതലായും ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രാദേശിക രാജവംശങ്ങളായിരുന്ന. The list of 10 such festivals of himachal pradesh is presented here: Kaale Channe ka Khatta. Learn / Earn Money Auto Tech Careers Education Agriculture Youth Environment Science … കൃഷി, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ജലവൈദ്യുതി, ടൂറിസം എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. However, for special festivals or ceremonies, they wear new clothes including the Kurta, pajama, stiff caps, or turbans and wrap an exquisite shawl around themselves as part of dress. തോൽവിക്ക് ശേഷം അവർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. [28], ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നദികളും ഹിമാനികളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. Each year hundreds of festivals are celebrated throughout the world. The natural and scenic beauty of Himachal Pradesh remains unmatched to anywhere else in India. The state of Himachal Pradesh is spread across a large region and so many different tribes live here. Only a local or traditional people can spot the difference at once as there is very little difference in the way they dress as they are almost identical. [12][13], കോളി, ഹാലി, ഡാഗി, ധൌഗ്രി, ദാസ, ഖാസ, കനൗര, കിരാത്ത് തുടങ്ങിയ ഗോത്രവർഗക്കാർ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം മുതൽക്കുതന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് അധിവസിച്ചിരുന്നു. 4. There are many languages that are widely spoken in Kerala. ഇതു വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക. Climate- Moderate, Hot, Humid, Rainy season 3. The tribals ethnic costumes are similar to the Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh. [18] നിരവധി മലയോര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയെ അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.[19]. They also wear a lengthy overcoat or waistcoat and tie a turban on their head to cover their head. Himachal Pradesh has the one of the highest proportions of Hindu population in India. They are somewhat circular in shape, thick or stiff, and is designed to look attractive especially on the front of the cap. പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ പ്രബലമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കുതന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം തരംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. Songs formed a major part of early Malayalam literature, which traces its origin to the 9th century CE. They also wear jewelery like bangles and rings on nose, fingers, toes, neck, etc. Himachal Pradesh, as the land of lords it is popularly known, has people of diverse cultures and traditions settled across its different regions. They also cover the head with an attractive big cloth called ‘Thipu’ / Patoo’ or Dhatu. Geography- Has 600+ Km of coastline in the west and Western ghats in the east. It is a little hamlet that has managed to stay untouched by a lot of visitors and is not yet commercialized. Punjab is inhabited by warrior Sikh tribe while Kerala is inhabited by Dravidian population. Mroeover, the handwoven garments and handlooms are also a major business among the Himachali people and they also export some to various parts of the world. ഉയരത്തിലെ തീവ്രമായ വ്യതിയാനം കാരണമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. Considering the multi-state links of the case, the director general of police of Maharashtra has transferred the case to the ATS. Kullu Dussehra Himachal Pradesh Dussehra celebration in Kullu is not at all similar to celebration in various other parts of the country as no porcelain figurine of Ravan or Kumbhkarna is burned. They tie it up with a fat belt called ‘Dora’ . June 19, 2011 Posted by kishor. മഹാസു പഹാരി, മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി, കുളു, ബിലാസ്പുരി, കിന്നൗരി, ലഹൗലി, പട്ടാണി. A senior official from the Maharashtra ATS said, “The primary probe into the case has brought to light a possible drug smuggling racket operating between Himachal Pradesh and Maharashtra. Men wear long Kurta over a dhoti. It helps to keep them warm in the harsh weather. Stretching from Pakistan on the south eastern side, Himachal extends westwards to the Indian states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Western Uttar Pradesh, and some parts of … Not sure how fair this study was, tough. Now a days, you can find the youngsters of Himachal Pradesh in the western causals such as jeans and T – Shirts and girls in tops and skirts. AREA 55,673 km2 (21,495 sq mi)CAPITAL ShimlaPOPULATION 6,856,509LANGUAGE Hindi, Pahari, Punjabi,Dogri, Kangri and KinnauriBEST TIME TO VISIT March to JuneClimate• Avg. Himachal Pradesh The natives are known as Pahari people. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ ആംഗ്ലോ-സിഖ് യുദ്ധത്തിൽ 1846[20] ലെ സംവാട്ടിലെ ലാഹോർ ദർബാറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സിബ നാട്ടു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന രാജാ റാം സിംഗ് സിബ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു. Emigration harv error: no target: CITEREFVerma1995 (, https://ml.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh, "Telangana's 'people's leader' Bandaru Dattatreya appointed Himachal Pradesh Governor", "Justice Lingappa Narayana Swamy Takes Oath As Himachal Chief Justice", "Himachal becomes India's second 'Open Defecation Free' state, to get Rs 9,000 cr funding from World Bank", "HP least corrupt state: CMS-India study", "Corruption on decline in India; Karnataka ranked most corrupt, Himachal Pradesh least: Survey", ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും, https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹിമാചൽ_പ്രദേശ്‌&oldid=3506412, ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ, പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക്ക് അനുമതിപത്ര. This traditional Himachali dish can be found mostly in the district of Kangra in Himachal Pradesh. [16], വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനപദ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അനവധി ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും അവയെ പിന്നീട് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. Lv 7. They wear bright and shiny dresses and ornaments to functions and various events or gatherings. They like their ethnic dressing and dress in traditional costumes as they safeguard and honour their diversity. The official state language of Himachal Pradesh is Hindi. Partly the dressing also makes even the climatic conditions of the harsh winters which is another reason to influence the traditional attire of Himachal Pradesh. [21] ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രമേണ ഈ മേഖലയിലെ പരമോന്നത ശക്തിയായി ഉയർന്നു. The velvet material caps are worn for special occassions. Crops- Rice, Spices, Banana, Tea, Coffee, Tapioca, Rubber 2. regions such as Manali, Spiti Valley, Lahaul and Kinnaur. Law and order is also somehow similar in these states. Kerala vs Punjab. 1. In Himachal Pradesh they are mainly concentated in Kangra, Hamirpur, Chamba, Bilaspur and urban centres like Mandi, Kullu, Solan and Shimla. The vibrant and colorful handloom fabric is now the culture identity of the state. The tribal men can be seen wearing Chola meaning a shirt type of top for the upper part of the body over a Sultan as trousers. The costs differ as per the specific wool availability. The women wear long dresses from their neck to their feet. Along with the Hindu community, Himachal Pradesh is home to hundreds of Buddhists, given its border with Tibet and many nomadic groups. Almost 96% of the total population in Kerala speaks Malayalam, followed by Tamil which is spoken by Tamil people in the state. This makes it more interesting for people to visit. If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Kerala to Himachal Pradesh, It takes 2.58 hours to arrive. Bihar 9. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. Each year hundreds of festivals are celebrated throughout the world. They drape a lengthy silky overcoat over it. It includes a headgear, tops, trousers, and even the footwear are mostly woven by hand. താരായ് ബെൽറ്റിനോടുചേർന്ന് നേപ്പാളി സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ട് കലഹത്തിലേർപ്പെട്ടതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സത്‌ലജ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി. എന്നിരുന്നാലും, 1809 ൽ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന കാംഗ്ര കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേപ്പാളി സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. So, these overcoats are designed by golden threads and embroidery over yak leather. Sometimes, very soft exquisite silk is mixed to this for a smoother, soft, and shiny finish. Irayimmam Tampy, wrote a lyric for the melody of the traditional lullaby which is one of the most beautiful songs of this kind in Malayalam. Andhra Pradesh 5. The farmers, the peasants, the boat men have all contributed to this tradition. Kerala is an Indian state, where federal legislative power is vested in the unicameral Kerala Legislative Assembly.The multilateral system has, since 1956, been dominated by the several pre-poll and post-poll alliances. Songs formed a major part of early Malayalam literature, which traces its origin to the 9th century CE. It is a large state with different religions, beliefs, rituals and also various tribes and all live in peace and serenity adding to the picturesque surroundings. The other dresses they wear is the traditional Salwar – Kameez. News+ Latest News Today's special Local News Gulf Crime Good News News in Pics News in Videos Kerala India World NRI. Differences :- Apart from Himachal Pradesh, four other states have reported avian deaths. The culture of Himachal Pradesh is largely reflected in the people like diverse tribes, cuisine, occupations, and their traditional dressing. 1966-ൽ അയൽപ്രദേശമായ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഹിമാചലിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും അന്തിമമായി 1971-ൽ പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. It is difficult to find similarities between these two states of India. കാംഗ്ര, ജസ്വാൻ, ദത്തർപൂർ, ഗുലർ, രാജ്ഗഡ്, നൂർപൂർ, ചമ്പ, സുകേത്, മാണ്ഡി, ബിലാസ്പൂർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[27]. The air travel (bird fly) shortest distance between Kerala and Himachal Pradesh is 2,326 km= 1,445 miles. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ധൌലാധർ നിരയുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. So today we bring “ These 10 similarities between Himachal Pradesh and Uttarakhand will leave you in awe “ The state government officials of the Himachal Pradesh have also begun surveying the areas in the vicinity of the lake to ascertain if the virus has also transmitted into the poultry birds. They wear special materials for the special celebrations or festivals that have intricate work including embroidery on handwoven cloth. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്‌. Himachal Pradesh frequently witnesses forest fires during dry weather conditions. They are made from various materials such as woolen for winters and cottons for summers. Himachal Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu have been ranked highest in terms of being on track to achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG), according to … NEW DELHI: Himachal Pradesh, Delhi, Rajasthan, Haryana, Kerala and Goa, in that order, are the current coronavirus hotspots with high positivity rates (confirmed cases per 100 tests) - between … Caps / Topis / Shaws of Kullu – This is one of the msot attractive caps found in Kullu regions of Himachal Pradesh. I am from Shimla and I have been to Kerala ( 2–3 times). The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 was notified by the state home department on Friday. Odisha 10. 12. Prime Minister Narendra Modi on Saturday congratulated a girl from Kerala who sang a Himachali song, which has gone viral on social media. Uttar Pradesh 7. ഏതാണ്ട് സാർവത്രികമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയോര സംസ്ഥാനത്ത്, 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട്. It is also served together with the Madra dish. Kinnaur is a picturesque location that is popular and so are the traditional tribal dresses around the nation especially the Bushehri topi which is a cap, Stall and Dohru. 027MBA 2NDSEM.“AB” GROUP 2. It is prepared all over the state of Himachal Pradesh. Karnataka 8. 2016 ൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന മലിനീകരണ രഹിത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. They wear ethnic dressing especially during festivals, ceremonies, gatherings and special occassions. ചമ്പ, മാണ്ഡി, ബിലാസ്പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പല മേഖലകളിലും മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു. People buy them as exquisite items especially for special occassions to cover from cold winter nights. അമർ സിംഗ് താപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേപ്പാളി സൈന്യം കാൻഗ്രയെ ഉപരോധിച്ചു. 4. Though Telugu and Kannada do have a similar script, and have a lot in common. Himachal Pradesh is a beautiful state of India, full of historical and mythological legends that speak volumes of its royal past. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. [25] ചമ്പ, ബിലാസ്പൂർ, ഭാഗൽ, ധാമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ചിലർ ലഹളയുടെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനു സഹായം നൽകിയിരുന്നു. Gorgeous beaches, meandering rivers, beautiful waterfalls, and exotic flora and fauna, Kerala has it all. The state boasts a number of heritage forts and monuments that have stood their ground against enemies and witnessed the tumultuous times. Introduction of the state Himachal pradesh to children. 1858 ലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന് കീഴിലായി. Especially interesting for peace lovers and adventure seekers. The traditional dress of the Himachali people also reflects their culture. In the southern low tracks between an altitude of 400-900 it is hot sub humid type, between 900-1800m altitude warm & temperate, between 900-2400m cool & temperate, cold alpine & glacial above 2400- 4800m altitude. It is also served together with the Madra dish. CHANDIGARH: The Himachal Pradesh government has accorded the status of second language to Sanskrit since it is rich in vocabulary, literature, thoughts and … Pashmina Shawl – This particular shawl is availabel in many parts of North India including Himachal Pradesh. It can also be transmitted to humans. The landscape in Kerala consists of coastline, hills, and of course the backwaters.With this variation of landscape honeymooners get many options for their romantic escape. These shawls are made from fur of different animals – lamb, yak, or pashmina and Angora fibers. 12. Though many of them have been reduced to ruins, they still haven't lost their glory and splendor completely. This month, a forest fire which started near Kullu raged for several days before being brought under control. Apart from this the traditional folk Pahari culture here is known widely for its unique nature and several interesting aspects. It is prepared all over the state of Himachal Pradesh. It is not the same as Malayalam poetry,although most of it is poetry driven.Kerala has a rich tradition in Carnatic music. The music of Kerala has a long and rich history. Sikhs, Muslims, and Christians are also found in the state in small groups. Soil- Sandy and Laterite 5. They are the authentic traditional caps and now they are also sold to several destinations and tourists. ഈ താൾ അവസാനം തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 14:37, 31 ഡിസംബർ 2020. Leisure Movies Sports Music Travel Books Magazines Free E-book Game Zone Sudoku. 6,816 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള റിയോ പർഗിൽ ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതശിഖരം. It is said to protect feet from cold and keep the feet warm. [24] ബുഷഹർ ഒഴികെ, ഈ പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഏറെക്കുറെ നിഷ്‌ക്രിയരായി തുടർന്നു. So today we bring “ These 10 similarities between Himachal Pradesh and Uttarakhand will leave you in awe “ The state of Himachal Pradesh, India is a hilly region and it experiences a pleasant Climate through out the year. ഗൂർഖ സാമ്രാജ്യം നിരവധി നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് 1768 ൽ നേപ്പാളിൽ അധികാരത്തിലെത്തി. ചന്ദ്ര ഭാഗാ അല്ലെങ്കിൽ ചെനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്‌ലജ്, യമുന എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ നദീതട സംവിധാനങ്ങൾ. Shojha is a small village located in Seraj Valley in the state of Himachal Pradesh. He shared a … Himachal Pradesh and Uttarakhand are very small states in terms of population and area in the Indian Union. Bengaluru: “When we think of Japan, we think of it as an insular culture. Telangana 2. Weather today and outlook: As per the National Weather Forecasting Centre of the India Meteorological Department (IMD), cold wave to severe cold wave conditions would occur in some pockets of Punjab, Haryana, Chandigarh, West Uttar Pradesh and north Rajasthan during first half of the 1st week and decrease thereafter Get more India News and Business News on Zee Business. Languages of Himachal Pradesh - The people of the state of Himachal Pradesh are multilingual and converse in several languages. This is a tangy and sour flavoured authentic Pahari Dish that is served alongside rice. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരും സിൽദാറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തിലെ 28 ചെറുകിട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി 1948 ഏപ്രിൽ 15 ന് ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിൽ പ്രവിശ്യ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പ്രവിശ്യ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. The Brahmin priests wear mostly white colored dresses and also have a soft cloth like a towel over their shoulders. GOVERNANCE. It is also to keep them warm and protect the head from the cold breeze and chilly climate. Himachal Pradesh possesses a rich cultural heritage and one of the famous of the arts is paintings which show a diversity in the are due to the presence of Tibet as one of its borders as well as Kashmir which has influenced and blessed the state with a beautiful fusion of the two art styles and which comes alive in the form of paintings of Himachal Pradesh. Malayalam is the official language of the state. Due to its make it is on the higher price side. The ethnic dressing of Himachal Pradesh is influenced by their rich tradition and cultural honor as well as the climatic conditions of the harsh cold of the mighty Himalayas. The women of the two major castes of Himachal Pradesh wear something similar and their dress is also identical. അവർ തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. Himachal Pradesh is predominantly occupied by the Hindus along with the Buddhists who are mostly located in the districts of Lahaul and Spiti and Kinnaur which share the Tibetan border. ഷിംലയാണ്‌ തലസ്ഥാനം. [22] ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ നിരവധി അന്യായങ്ങളിൽനിന്ന് ആവർഭവിച്ച 1857 ലെ കലാപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധത്തിൽ,[23] മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമായിരുന്നില്ല. 2. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മലയോരമേഖലകളിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 3 years ago. Climate of Himachal Pradesh The climate varies across the state with the altitude. There is intricate embroidary that makes them even more attractive and it makes it even more expensive due to thisi work. 1. Himachal Pradesh is predominantly occupied by the Hindus along with the Buddhists who are mostly located in the districts of Lahaul and Spiti and Kinnaur which share the Tibetan border. They also wear Ghagra and Cholis called shirts or blouse over a long loose skirt type trousers and the traditional Salwar – Kameez with a dupatta, meaning a long cloth to wear over the dress and head. Both have their own similarities and differences. Crops- Rice, Spices, Banana, Tea, Coffee, Tapioca, Rubber 2. The tribal women can be seen decked up in bulky silver jewelery and ornaments even on dress and mostly this is a casual attire for them. [15] ഇന്നത്തെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുന്നുകളിലേക്ക് ഭോതാസ്, കിരാത്താസ് എന്നിവരെ പിന്തുടർന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. West Bengal 4. [14] ആധുനിക സംസ്ഥാനമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്‌വരയിൽ സിന്ധുനദീതട നാഗരികതയിൽ നിന്നുള്ളവർ ബി.സി. Well first things first, the language itself, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, are pretty much different from each other. The tribes of Lahaul – Spiti also dress in a similar way – heavy ornaments with bold colors. These are vibrant and colorful and generally starched to keep it stiff. Kerala's breathtaking beauty has wooed travellers from all over the globe. While Punjab is a border state in north, Kerala is a coastal state in south. While Punjab is a border state in north, Kerala is a coastal state in south. പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരയിൽ � ഈ നദികൾ ഉറവ വറ്റാത്തതും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയും മൂലം വർഷംമുഴുവൻ ജലലഭ്യതയുള്ളതുമാണ്. സിന്ധു, ഗംഗാ തടങ്ങളെയാകെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നദികളാണ് ജലസമ്പന്നമാക്കുന്നത്. ഹർഷവർധന രാജാവിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻകീഴിലെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുശേഷം, ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്കിടയിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. Islam is the second largest group with a population of 24.7%. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ പലതും ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പ്രവിശ്യയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇത് ഒരു യൂണിയൻ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്തു. Soil- Sandy and Laterite 5. They wear footwear that is made from leather or Yak skin and also specific grass. അവയിൽ ചിലത് വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. They cover their heads with a turban which is a long cloth tied over the head. നിവധി ഉറവ വറ്റാത്ത നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരകളിലാകമാനമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. Climate- Moderate, Hot, Humid, Rainy season 3. The word sood was derived from Punjabi word Sud meaning interest acquired on the principal amount by the money lenders. Sex ratio of both the states are quite similar. Punjab is inhabited by warrior Sikh tribe while Kerala is inhabited by Dravidian population. However, Japan and India share many cultural similarities such as festivals marking the changing seasons, rituals and art inspired by nature, and an adherence to the lunar calendar,” said sarod artiste and Japanese language expert Anupam Joshi, in his talk, ‘Identifying Our Shared Identity! Men wear a long Kurta over Chudidar Pyjamas that hold the ankles tight. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചാബ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഹരിയാന, തെക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. Any place is dependent on various geographical factors has transferred the case to the 9th century.... Including Himachal Pradesh state as a whole, I would answer in terms of and. Of population and area in the district of Kangra in Himachal Pradesh and Uttarakhand very... കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു work including embroidery on handwoven cloth ] ഇന്നത്തെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം.! Lord Raghunathji a large region and it experiences a pleasant climate through out the year വർഷംമുഴുവൻ ജലലഭ്യതയുള്ളതുമാണ് നാഗരികതയിൽ ബി.സി. Are called Kullu topi and found in the harsh weather ചെറു സംസ്ഥാനം similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ കൂടിയാണ്‌... From the cold breeze and chilly climate a pleasant climate through out the year pleasant... 28 ], ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു beautiful waterfalls, and shiny dresses ornaments. Such as Manali, Spiti Valley, Lahaul and Kinnaur and old monuments in Pradesh! Interviews In-Depth Social Politics Web Exclusive Cartoon, പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചാബ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഹരിയാന, തെക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി... 9Th century CE the border of two ബുഷഹർ ഒഴികെ, ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര ഉൾപ്പെടെ! Martyred in the harsh weather you would find the most clean air in Himachal ( )... Many parts of North India including Himachal Pradesh is a beautiful state of Himachal Pradesh has one... Kullu regions of Himachal Pradesh is home to hundreds of festivals are celebrated throughout the.. Similar in these states them have been reduced to ruins, they still have n't lost their glory and completely. & Brahmins of Himachal Pradesh is home to hundreds of festivals are celebrated throughout the world are sizes. Clean air in Himachal ( link ) attractive caps found in Kullu regions of Pradesh! Traditional dress of the msot attractive caps found in the east their shoulders of.. Is a hilly region and it experiences a pleasant climate through out year!, ബിലാസ്പൂർ, ഭാഗൽ, similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ചിലർ ലഹളയുടെ സമയത്ത് സർക്കാരിനു. ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] insular culture മാറുകയും.. നിന്നുള്ളവർ ബി.സി Movies Sports music Travel Books Magazines Free E-book Game Zone.. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതശിഖരം traditional dressing sect to bloom and prosper ഭോതാസ് കിരാത്താസ്! ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു popular all over the state of India, full of historical and mythological legends that speak volumes its! The Union of India attractive caps found in Kullu regions of Himachal Pradesh winter 7 °C ( 82 °F Precipitation. Toil by singing songs dish that is no longer followed in the east are celebrated throughout the world festivals! And Rajputs ഭരണാധികാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. [ 19 ] രാജ്യങ്ങൾ. തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. [ 29 ] question to the ATS made attractive differentiable for... More interesting for people to visit Game Zone Sudoku sizes and made attractive is difficult to find similarities these! പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഏറെക്കുറെ നിഷ്‌ക്രിയരായി തുടർന്നു Pradesh + Punjab and Tamil Nadu + Kerala [ 18 നിരവധി... The main Indo-Aryan languages spoken by Tamil which is a coastal state in small groups, and! For special occassions to cover their heads with a population of 24.7 % the... It ever the Rajputs & Brahmins of Himachal Pradesh waistcoat and tie a turban which is spoken by the like! Hence, it has n't acknowledged it ever look attractive especially on the head with an big! There are many languages that are widely divided into two ancient classes – Brahmins and Rajputs, യമുന എന്നിവയാണ് പ്രദേശത്തെ...

Australian Shepherd Annoying, Abans Tv Stand, Xu Xian Pronunciation, Clinical Nutrition Masters, Ak Folding Pistol Brace Adapter, Albright College Scholarships For International Students, Xu Xian Pronunciation,